34. PTO Tulák

Tulák je moderní volnočasový oddíl pro děti, který dává smysl jejich volnému času.
Co je pionýr

Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit se poznávat nepoznané, nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomáhat druhým, hlásit se ke svým úkolům i k něčemu navíc, být sám sebou a mít přátele na celý život.

Program Pionýra


Pionýr

Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Svojí aktivní činností a prací přispívá k výchově všestranně rozvinutého člověka a nezanedbatelně se podílí i na prevenci kriminality. Dopracovalo se k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady organizací a významných osobností, které s ním spolupracují. Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých (dle zákona č. 83/1990 Sb.). Působí v celé republice, oddíly a kluby naleznete na více než devíti stech místech. Nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům – členům. Mnoho aktivit je i zcela otevřených. Vše zajišťují tisíce dobrovolníků, vedoucích, jejichž způsobilost k této činnosti Pionýr rovněž zabezpečuje soustavným vzděláváním. Poznávat dosud nepoznané, společně prožívat dobrodružství i v tzv. všedním životě, přitom nečekat až vše jen spadne do klína. Spolupracovat, nebát se těžkostí a problémů, snažit se je překonávat čestně, hrdě se hlásit ke svým úkolům i průšvihům, nemít své slovo za cár papíru.Zásady činnosti


Pionýru spolu žijí ve shodě kolektivy různého zaměření a uspořádání - tábornické, přírodovědné, sportovní či turistické oddíly. Jejich členové rozhodují o tom, zda se chtějí zabývat převážně jen jedním druhem činnosti nebo zda společný život naplní různorodými aktivitami.Pionýrský pes

Využívání práv člena, plnění členských povinností, uskutečňování Programu Pionýra a směřování života k Ideálům Pionýra odlišuje pionýrské oddíly, družiny a skupiny od jiných spolků, útvarů mimoškolní výchovy či dalších zájmových činností.


Veškerým děním prolínají zásady: aktivita, demokracie, dobrovolnost, koedukovanost, laicita, modernost, nezávislost, občanství, otevřenost, přátelství, rozmanitost, samosprávnost, samostatnost, výchova.Vedoucí


Každá činnost v Pionýru musí být zajišťována vedoucím - osobou, která se stará o organizaci schůzek, výletů a akcí, připravuje s dětmi program a zodpovídá za výchovné působení.


Být vedoucím v Pionýru neznamená jen odhodlání pro dobrovolnou práci, ale i splnit předepsanou kvalifikaci, být starším 18 let, získat důvěru dětí, rodičů i kolegů. Zásady kvalifikace jsou obsaženy ve Statutu Pionýra, podrobnosti upravují další vnitřní normy Pionýra, které jsou svými požadavky náročnější než obecně závazné předpisy.


Základní příprava probíhá na každé pionýrské skupině tak, aby každý dospělý absolvoval alespoň "Minimum Pionýra". Pro samostatnou práci s dětmi a mládeží jsou však požadavky mnohem vyšší. Tím nejnáročnějším naplněním kvalifikačních předpokladů jsou rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, například "Vedoucí dětského kolektivu".Kvalifikace


Pro získání potřebné kvalifikace v Pionýru dokládají vedoucí svoji způsobilost k práci nad rámec obecných kritérií:


1. zdravotním osvědčením o schopnosti práce s dětmi

2. výpisem z Rejstříku trestů


O dosažené kvalifikaci se může přesvědčit každý rodič sám. Naši instruktoři a vedoucí jsou schopni poskytnout informace o tom, jaká školení absolvovali - kupříkladu tím, že předloží svůj kvalifikační průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci.


Jedná se o tyto: kvalifikace instruktora (pro vedoucí od 15-18 let), kvalifikace oddílového vedoucího (od 18 let), kvalifikace hospodáře a hlavního vedoucího tábora (pro zimní i letní tábory), kurz zdravotníka atd.

Pionýrský drak